Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2018 (částky 53 – 56 Sb.)

V tomto týdnu byl mj. publikován zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a další související zákony. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.24. týden – 11. červen až 17. červen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 56 rozeslaná dne 16. 6. 2018

113/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele vodního zákona

112/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

111/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k novele zákona o cestovním ruchu

Plné znění částky 56 (328 kB)

Částka 55 rozeslaná dne 15. 6. 2018

110/2018
Vyhláška o tabákových nálepkách

Plné znění částky 55 (5 MB)

 Částka 54 rozeslaná dne 15. 6. 2018

109/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

108/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

107/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 54 (1 MB)

Částka 53 rozeslaná dne 12. 6. 2018

106/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

105/2018
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

104/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 – 2019

103/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

102/2018
Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

101/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Plné znění částky 53 (160 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme