Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2023 (částka 80–85 Sb./16 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 85 rozeslaná dne 16. 6. 2023

170/2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

169/2023
Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem 

168/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 85 (272 kB)

Částka 84 rozeslaná dne 16. 6. 2023

167/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

166/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 84 (373 kB)

Částka 83 rozeslaná dne 15. 6. 2023

165/2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2022 

164/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

163/2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2031, 6,20 % 

162/2023
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického 

Plné znění částky 83 (109 kB)

Částka 82 rozeslaná dne 15. 6. 2023

161/2023
Vyhláška o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Plné znění částky 82 (1 MB)

Částka 81 rozeslaná dne 15. 6. 2023

160/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2023 sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 81 (2 MB)

Částka 80 rozeslaná dne 13. 6. 2023

159/2023
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

Plné znění částky 80 (233 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 16 rozeslaná dne 15. 6. 2023

23/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů č. 273

Plné znění částky 16 (172 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme