Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2018 (částky 57–64 Sb./19–20 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu zdravotních pojišťoven a dále vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.25. týden – 18. červen až 24. červen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 64 rozeslaná dne 22. 6. 2018

126/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Plné znění částky 64 (208 kB)

Částka 63 rozeslaná dne 22. 6. 2018

125/2018
Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

Plné znění částky 63 (1 MB)

Částka 62 rozeslaná dne 22. 6. 2018

124/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Plné znění částky 62 (336 kB)

Částka 61 rozeslaná dne 21. 6. 2018

123/2018
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Plné znění částky 61 (38 MB)

Částka 60 rozeslaná dne 21. 6. 2018

122/2018
Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Plné znění částky 60 (1 MB)

Částka 59 rozeslaná dne 21. 6. 2018

121/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

120/2018
Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

119/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Plné znění částky 59 (895 kB)

Částka 58 rozeslaná dne 21. 6. 2018

118/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

117/2018
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Plné znění částky 58 (103 kB)

Částka 57 rozeslaná dne 21. 6. 2018

116/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017

115/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017

114/2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Plné znění částky 57 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 20 rozeslaná dne 22. 6. 2018

28/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/

Plné znění částky 20 (294 kB)

Částka 19 rozeslaná dne 21. 6. 2018

27/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017

26/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci

25/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/1997 Sb.

Plné znění částky 19 (605 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme