Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2023 (částka 86–95 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 95 rozeslaná dne 23. 6. 2023

198/2023
Sdělení Státní volební komise k vyhlášeným dodatečným volbám do Zastupitelstva obce Brodec 

197/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 17. června 2023 

196/2023
Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb.

Plné znění částky 95 (97 kB)

Částka 94 rozeslaná dne 23. 6. 2023

195/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů 

194/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb. 

193/2023
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Plné znění částky 94 (773 kB)

Částka 93 rozeslaná dne 23. 6. 2023

192/2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 

191/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb. 

190/2023
Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu 

189/2023
Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Plné znění částky 93 (1 MB)

Částka 92 rozeslaná dne 23. 6. 2023

188/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 

187/2023
Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Plné znění částky 92 (1 MB)

Částka 91 rozeslaná dne 23. 6. 2023

186/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

Plné znění částky 91 (336 kB)

Částka 90 rozeslaná dne 23. 6. 2023

185/2023
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony 

184/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

183/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

182/2023
Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů 

181/2023
Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů

Plné znění částky 90 (179 kB)

Částka 89 rozeslaná dne 23. 6. 2023

180/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů 

179/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

178/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany 

177/2023
Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, /zákon o financování obrany/

Plné znění částky 89 (172 kB)

Částka 88 rozeslaná dne 21. 6. 2023

176/2023
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 

175/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 

174/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 88 (12 MB)

Částka 87 rozeslaná dne 21. 6. 2023

173/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 87 (267 kB)

Částka 86 rozeslaná dne 20. 6. 2023

172/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 

171/2023
Zákon o ochraně oznamovatelů

Komentář

Cílem nově přijatého zákona je umožnit pracovníkům v soukromém i veřejném sektoru bezpečně podat oznámení (o možném protiprávním jednání) v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně jim zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatelů a dalších subjektů. Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém vznikne mimo obcí s více než 10.000 obyvateli také zaměstnavatelům, kteří k 1. 1. příslušného kalendářního roku zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců.

Oznámením se pro účely zákona rozumí oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, a které má znaky trestného činu, nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100.000 Kč, nebo které porušuje o ochraně oznamovatelů, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve stanovených oblastech (například v oblasti daně z příjmů právnických osob nebo ochrany spotřebitele).

Zákon o ochraně oznamovatelů dále stanoví demonstrativní výčet odvetných opatření, které mohou směřovat vůči oznamovateli, a které byly vyvolány učiněním oznámení. Jedná se například o rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného, nebo přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo.

Pokud by byla odvetným opatřením oznamovateli způsobena nemajetková újma, náleží mu právo na přiměřené zadostiučinění. V této souvislosti je pro zaměstnavatele významné, že dochází k obrácení důkazního břemene, tedy je na osobě, která přijala vůči oznamovateli určité opatření, které je potenciálně opatřením odvetným, aby před soudem prokázala, že se o odvetné opatření nejedná.

Pro povinný subjekt, tedy zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci, plyne ze zákona povinnost určit příslušnou osobu (nebo příslušné osoby) k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Povinná osoba musí plnit pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle předmětného zákona a postupovat při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti. Současně se musí jednat o osobu, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Konkrétní podobu vnitřního oznamovacího systému zákon o ochraně oznamovatelů nestanovuje, oznamovatel musí mít nicméně možnost podat oznámení písemně i ústně a na jeho žádost osobně. Oznamovatel musí uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, označit příslušnou osobu, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování, a zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Pokud zaměstnavatel ohlašovací systém nezřídí, nebo v něj nebude mít oznamovatel důvěru, může se obrátit se svým oznámením na Ministerstvo vnitra, které zřizuje obdobný mechanismus.

Zákon o ochraně oznamovatelů dále stanoví přestupky a možné peněžité sankce, které hrozí povinným osobám (až do výše 1.000.000 Kč) a pověřeným osobám (až do výše 100.000 Kč) za porušení jejich povinností.

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyde účinnosti dne 1. 8. 2023.

Zpět na začátek

Plné znění částky 86 (164 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme