Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2020 (částka 132–133 Sb./16–17 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 133 rozeslaná dne 31. 7. 2020

330/2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

329/2020
Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

328/2020
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Plné znění částky 133 (7 MB)

Částka 132 rozeslaná dne 29. 7. 2020

327/2020
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

326/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

Plné znění částky 132 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 17 rozeslaná dne 31. 7. 2020

29/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Plné znění částky 17 (1 MB)

Částka 16 rozeslaná dne 29. 7. 2020

28/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů

Plné znění částky 16 (193 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme