Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2021 (částka 130–131 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 131 rozeslaná dne 13. 8. 2021

300/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

299/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

298/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

297/2021
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů 

296/2021
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů 

295/2021
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Komentář

Dne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů v částce č. 131 publikován ústavní zákon č. 295/2021 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., a který se stane účinným dne 1. října 2021.

S účinností tohoto právního předpisu bude nově zakotveno právo na obranu se zbraní v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“), která je součástí ústavního pořádku České republiky. V článku 6 Listiny bude na konec odstavce 4 článku vložena věta „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“.

Podnětem pro přijetí tohoto legislativního aktu byla petice, na které bylo shromážděno více než sto tisíc podpisů. Tato iniciativa a následně i přijetí předmětného právního předpisu jsou reakcí na tendence Evropské komise směřující k omezování držení zbraní, legálně držených nevyjímaje. Zařazením práva na obranu se zbraní mezi ústavně garantovaná práva sleduje zákonodárce znemožnění omezení tohoto práva běžným zákonem a zároveň tímto způsobem vyjadřuje negativní postoj České republiky k rozsáhlé regulaci této oblasti v rámci Evropské Unie.

Zpět na začátek

300/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 299/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 298/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 297/2021 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů 296/2021 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů 295/2021 Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.“>Plné znění částky 131 (474 kB)

Částka 130 rozeslaná dne 13. 8. 2021

294/2021
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily

293/2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme