Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2017 (částky 88 – 91 Sb./ 28 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o elektronické identifikaci. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.32. týden – 14. srpna až 20. srpna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 91 rozeslaná dne 18. 8. 2017

267/2017
Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

266/2017
Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Plné znění částky 91 (131 KB)

Částka 90 rozeslaná dne 18. 8. 2017

265/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

264/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

263/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

262/2017
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

261/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

260/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

259/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

258/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

257/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

256/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 90 (388 KB)

Částka 89 rozeslaná dne 18. 8. 2017

255/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

254/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

253/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

252/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

251/2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

250/2017
Zákon o elektronické identifikaci

249/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

248/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

247/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

246/2017
Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

Plné znění částky 89 (280 KB)

Částka 88 rozeslaná dne 15. 8. 2017

245/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

244/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

243/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Plné znění částky 88 (2 MB)

 

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 28 rozeslaná dne 15. 8. 2017

50/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany

49/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky

Plné znění částky 28 (890 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme