Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2018 (částky 85 – 88 Sb.)

V tomto týdnu byl mj. publikován zákon o distribuci pojištění a zajištění a zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.33. týden – 13. srpen až 19. srpen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

 Částka 88 rozeslaná dne 16. 8. 2018

182/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

181/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

180/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého zdravotního pojištění

179/2018
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

178/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář k novele zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

177/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

176/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

175/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

174/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

173/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

172/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele zákona o ochraně ovzduší

Plné znění částky 88 (271 kB)

Částka 87 rozeslaná dne 16. 8. 2018

171/2018
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

170/2018
Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění

Plné znění částky 87 (315 kB)

Částka 86 rozeslaná dne 16. 8. 2018

169/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k zákonu o urychlení výstavby infrastruktury

168/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

167/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 86 (120 kB)

Částka 85 rozeslaná dne 14. 8. 2018

166/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

165/2018
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

164/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Plné znění částky 85 (400 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme