Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2023 (částka 115–120 Sb./23 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o veřejných dražbách. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 120 rozeslaná dne 25. 8. 2023

261/2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů 

260/2023
Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Částka 119 rozeslaná dne 25. 8. 2023

259/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů 

258/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb.

Částka 118 rozeslaná dne 25. 8. 2023

257/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117 rozeslaná dne 25. 8. 2023

256/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 116 rozeslaná dne 25. 8. 2023

255/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

254/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

253/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 115 rozeslaná dne 25. 8. 2023

252/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

251/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách 

250/2023
Zákon o veřejných dražbách

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 23 rozeslaná dne 22. 8. 2023

35/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD č. 596 

34/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 

33/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě českého autentického znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 

32/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 – Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme