Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2021 (částka 149–153 Sb./22–23 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována tři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 153 rozeslaná dne 24. 9. 2021

346/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 152 rozeslaná dne 24. 9. 2021

345/2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Částka 151 rozeslaná dne 24. 9. 2021

344/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Plénum Ústavního soudu ČR vyhovělo návrhu skupiny 17 senátorů a zrušilo ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů ust. § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který doposud reguloval poskytování doplatku na bydlení osobám v hmotné nouzi.

Ústavní soud shledal návrh jako důvodný. Napadená ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou podle něho neústavním zásahem do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení. Jde pouze o nesystémovou reakci bez trvalejších účinků na dlouhodobě neuspokojivě řešený problém sociálního vyloučení. Jeho ústavní nepřijatelnost vyplývá z rozporu důsledků, k nimž použití napadených ustanovení vede, s principem rovnosti v důstojnosti podle čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, když nedovoluje individualizované rozlišení mezi skutečnými původci sociálně nežádoucích jevů, jejichž koncentraci mají napadená ustanovení předcházet, a ostatní, s obcí spjatou populací, nacházející se v postavení „oběti“ těchto jevů.

Ustanovení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, bylo zrušeno dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, tedy dne 24. 9. 2021.

Zpět na začátek

Částka 150 rozeslaná dne 21. 9. 2021

343/2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021 

342/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 21. 9. 2021 bylo v částce 150/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 342/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 342/2021 Sb. přesněji stanovuje, že pokud bude součástí směny režijní jízda, bude moci být v základu třinácti hodinová délka směny prodloužena jen o dobu trvání této režijní jízdy s tím, že směna bude moci činit nejvýše 15 hodin. Co se však týče zaměstnanců drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce, kteří řídí drážní vozidlo, bude moci být délka směny prodloužena jen v případě režijní jízdy, která je plánována a uskutečněna na konci směny. Režijní jízda bude muset být u jednotlivých zaměstnanců drážní dopravy navíc náležitě zaznamenávána v evidenci pracovní doby, a to včetně vyznačení začátku a konce jejího trvání.

Nařízení vlády rovněž upravuje situaci, kdy zaměstnavatel písemným rozvrhem pracovní doby rozdělí směnu zaměstnanci drážní dopravy řídícímu drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální a vlečce na více částí. V takovém případě bude moci doba mezi začátkem první části směny a koncem poslední části téže směny činit nejvýše 13 hodin nebo nejvýše 15 hodin (v případě režijní jízdy), a to během 24 hodin po sobě jdoucích.

Nařízení vlády č. 342/2021 Sb. nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

Zpět na začátek

Částka 149 rozesaná dne 21. 9. 2021

341/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 

340/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 23 rozeslaná dne 21. 9. 2021

35/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 

34/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru

Částka 22 rozeslaná dne 21. 9. 2021

33/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme