Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2023 (částka 130–136 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a některé další zákony. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 136 rozeslaná dne 22. 9. 2023

291/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 136 (106 kB)

Částka 135 rozeslaná dne 22. 9. 2023

290/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023 

289/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb. 

288/2023
Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024 

287/2023
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 

286/2023
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024

Plné znění částky 135 (99 kB)

Částka 134 rozeslaná dne 22. 9. 2023

285/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

284/2023
Zákon o preventivní restrukturalizaci

Plné znění částky 134 (241 kB)

Částka 133 rozeslaná dne 22. 9. 2023

283/2023
Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

Plné znění částky 133 (6 MB)

Částka 132 rozeslaná dne 19. 9. 2023

282/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb. 

281/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář

Dne 1. října 2023 nabyla účinnosti první část novely Zákoníku práce, která vyšla pod č. 281/2023 Sb. Novela má dělenou účinnost, její jednotlivé části tak budou nabývat účinnosti postupně, a to 1. ledna 2024 a 1. ledna 2029.

Novela, prostřednictvím které se provádí transpozice několika směrnice Evropské unie,[1] přináší do pracovního práva řadu změn, a to zejména v oblasti úpravy práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo doručování v pracovněprávních vztazích. Níže shrnujeme nejdůležitější změny, které jsou obsaženy v aktuálně platné úpravě.

  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní (DPP a DPČ)

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti patří mezi flexibilní formy výkonu práce a poskytují zaměstnancům i zaměstnavatelům možnost přizpůsobit si výkon práce jejich individuálním potřebám.

Zaměstnancům, kteří pracují výhradně v těchto pracovněprávních vztazích, však zákon neposkytoval oproti pracovnímu poměru téměř žádnou právní ochranu. Cílem novely tak je poskytnout zaměstnancům alespoň minimální právní jistotu.

Významnou změnou v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr je povinnost zaměstnavatele rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a zaměstnance s tímto rozvrhem nejméně 3 dny před začátkem směny seznámit, ledaže se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Povinnost sestavovat rozvrh však dohodou (ani jinak) vyloučit nelze.

Zaměstnanci tak bude náležet právo uplatnění veškerých překážek v práci na straně zaměstnance (např. mateřská, otcovská a rodičovská dovolená, jiné důležité osobní překážky či překážky z důvodu obecného zájmu), ve většině případů mu však nebude náležet po dobu jejich trvání náhrada odměny. Zaměstnanci „na dohodu“ budou dále náležet příplatky podle § 115 a § 118 Zákoníku práce (přípatky za práci ve svátky nebo o víkendu).

Zaměstnanec, jehož pracovní vztah(y) založený(é) některou z dohod konaných mimo pracovní poměr, trvaly v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele po dobu nejméně 180 dní, může písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel je povinen mu do 1 měsíce poskytnout písemnou a odůvodněnou odpověď.

Zákoník práce nově také poskytuje alespoň minimální právní ochranu zaměstnanci „na dohodu“ při výpovědi ze strany zaměstnavatele. Má-li zaměstnanec za to, že mu dal zaměstnavatel výpověď z některých v zákoně vyjmenovaných důvodů (§ 77 odst. 7 Zákoníku práce), může se u zaměstnavatele do 1 měsíce ode dne doručení výpovědi domáhat písemného odůvodnění výpovědi. Zaměstnavatelé tak v konkrétních případech nebudou moci  dohody  uzavřené mimo pracovní poměr ukončit výpovědí bez důvodu.

  • Práce na dálku

Novela zavádí výslovnou povinnost uzavřít písemnou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o práci na dálku. Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat písemnou dohodou anebo jej písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu, s 15 denní výpovědní dobou běžící ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně (strany si ale mohou sjednat v dohodě i jinou výpovědní dobu nebo vypověditelnost zcela smluvně vyloučit).

Ve výjimečných případech, kdy tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona (zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), může zaměstnavatel práci na dálku zaměstnanci písemně nařídit. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně určit místo, na které mu zaměstnavatel práci na dálku může nařídit, nebo sdělit, že nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

Významnou změnou je i zavedení možnosti poskytovat paušální náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem práce na dálku, přičemž tato paušální částka se stanoví podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu (pro rok 2023 činí paušální částka 4,60 Kč). Náhradu nákladů lze však sjednat i jinak (§ 190a Zákoníku práce), například vnitřním předpisem, nebo ji předem písemně zcela vyloučit.

Náhrada se poskytuje zaměstnanci za započatou hodinu práce s tím, že „nestátním“ zaměstnancům (zaměstnanci neuvedení v § 109 odst. 3 Zákoníku práce) může být náhrada vyplácena vyšší paušální náhrada než ta vypočtený výše uvedeným způsobem. Náhradu je zaměstnavatel povinen poskytnout do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zaměstnanci právo na její výplatu vzniklo.

  • Změny v doručování určitých písemností podle Zákoníku práce

Novela se snaží přiblížit současným společenským potřebám, rozvoji komunikačních nástrojů a využít možností, které nabízí moderní technologie. To pochopitelně při zachování základních principů pracovního práva, tedy ochrany zaměstnance.

Předně se zužuje okruh písemností, které je potřeba doručovat ve zvláštním, respektive přísnějším, režimu dle § 334a a § 337 Zákoníku práce. Tyto striktní podmínky se budou nadále týkat pouze:

  1. výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
  2. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa;
  3. mzdového výměru nebo platového výměru.

Dále se značně zjednodušuje doručování písemností elektronicky – prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Na rozdíl od předchozí právní úpravy již není potřeba, aby zaměstnanec přijetí písemnosti potvrdil datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem, ale na místo toho Zákoník práce stanovuje fikci doručení, kdy se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem od jejího dodání. K tomuto způsobu doručování však musí zaměstnanec udělit souhlas v samostatném písemném prohlášení, v němž také uvedl elektronickou adresu pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele. Již udělený souhlas může zaměstnanec odvolat.

Novinkou v doručování je možnost využití datové schránky. Zaměstnavatel může doručovat zaměstnanci písemnost prostřednictvím datové schránky, pokud si ji zaměstnanec neznepřístupnil pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (předchozí úprava vyžadovala zaměstnancův zvláštní souhlas). Obdobný postup platí i u písemností doručovaných zaměstnancem zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky.

U písemností doručovaných zaměstnancem zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil, již není nadále vyžadován elektronický podpis zaměstnance. Novela Zákoníku práce zavádí i v případě doručování do datové schránky zaměstnavatele fikci doručení pro případ, že se zaměstnavatel do datové schránky nepřihlásí. Fikce doručení nastává desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky zaměstnavatele.

  • Rodičovská dovolená

Nově je zaměstnanec povinen podat žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před nástupem (nebrání-li tomu vážné důvody na jeho straně). Žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a lze ji podávat i opakovaně.

  • Ochrana chráněných zaměstnanců

V případě, že některý z chráněných zaměstnanců dle § 241 odst. 2 písm. a), b) a c) Zákoníku práce (těhotná zaměstnankyně a osoby v zaměstnaneckém poměru pečující o osobu mladší 15 let nebo osobu na jejich dlouhodobé péči závislou), požádá zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby, je zaměstnavatel, pokud mu v tom nebrání vážné důvody, povinen takové žádosti vyhovět. Opačné rozhodnutí je povinen písemně odůvodnit. To obdobně platí i při žádosti chráněného zaměstnance o práci na dálku podle § 241a Zákoníku práce.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Zpět na začátek

Plné znění částky 132 (202 kB)

Částka 131 rozeslaná dne 19. 9. 2023

280/2023
Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

Plné znění částky 131 (796 kB)

Částka 130 rozeslaná dne 19. 9. 2023

279/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů 

278/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 

277/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 130 (139 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme