Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2021 (částka 158–163 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 163 rozeslaná dne 8. 10. 2021

370/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022-2028, CPI % 

369/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022-2028, FIX % 

368/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb. 

Plné znění částky 163 (176 kB)

Částka 162 rozeslaná dne 8. 10. 2021

367/2021
Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Zákon přezdívaný jako Lex Dukovany počítá pro výstavbu ale i pro údržbu nového bloku pouze s využitím technologií od povolených dodavatelů, tj. od dodavatelů, kteří přistoupili k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996.

Zákon dále zavádí způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny. Pokud tato cena bude vyšší než tržní cena silové elektřiny, bude tento rozdíl vyrovnán všemi spotřebiteli prostřednictvím tarifů. Bude-li cena nižší, scénář bude opačný. Ministerstvo průmyslu si bude muset za účelem uzavření smlouvy o výkupu elektřiny vyžádat stanoviska ministerstva vnitra a zahraničí, tajných služeb a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost z důvodu ochrany bezpečnosti, svrchovanosti, energetické bezpečnosti, dlouhodobé stability dodávek energií, významné majetkové hodnoty nebo jiného důležitého zájmu ČR. Pokud by některá z těchto institucí s uzavřením takové smlouvy nesouhlasila, bylo by nutné jej předložit ke schválení Poslanecké sněmovně a Senátu.

Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Zpět na začátek

366/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Komentáře

Novela tohoto zákona přichází s klíčovými změnami týkajících se léčebného konopí. Zásadní změnou je navýšení limitu obsahu konopí. Veškeré extrakty s obsahem THC do 1 %, které nemají omamné účinky, budou zcela vyňaty z režimu nakládání s návykovými látkami.

Novela rovněž ruší povinnosti zemědělců, kteří pěstují odrůdy technického konopí ze společného evropského katalogu, prokazovat obsah THC v rostlinách konopí; postačí pouze předložení certifikátu o původu osiva. Díky ekonomicky a administrativně snazšímu zpřístupnění licencí i pro další podnikatele dojde také k rozšíření možnosti produkce konopí pro léčebné účely a také k rozšíření nabídky lékových forem.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Zpět na začátek

365/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Komentář

Klíčovou změnou, kterou novela zavádí je povinnost motoristů objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 m. Je-li maximální povolená rychlost 30 km/h, činí povinná vzdálenosti 1 metr. Z dalších změn lze jmenovat možnost odebrání až dvou bodů řidičům, kteří neoprávněně zaparkují na místech vyhrazených pro zdravotně postižené. Dále novela fakticky zakazuje provoz tzv. pivních kol, kdy osoby, které se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla, nesmějí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v době, kdy by ještě mohla být pod vlivem takové látky.

Zákon byl doplněn o právo obcí na odtah autovraků, nebo právo poskytovatelů domácí péče parkovat po nezbytně dlouhou dobu na místech se zákazem stání. Nově je zavedena povinnost disponovat k řízení vozidel kategorií L1e, L2e a L6e řidičským průkazem skupiny AM. Jedná se především o tzv. motokola a mopedy s výpomocí motoru, a to rovněž i při rychlosti přes 25 km/h, nebo pokud jejich motor neslouží pouze jako dopomoc při šlapání.

Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Zpět na začátek

364/2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

Plné znění částky 162 (325 kB)

Částka 161 rozeslaná dne 8. 10. 2021

363/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář

Novela přichází se třemi hlavními změnami. První z nich je stanovení věkové hranice 3 let, pod kterou nebude možné umisťovat děti do ústavní péče, s výjimkou dětí se závažným zdravotním postižením a sourozeneckých skupin. Toto omezení nabývá účinnosti od 1. 1. 2025.

Došlo rovněž ke stanovení dávky pěstounské péče, která bude z dosavadních 48.000,- Kč navýšena na částku 54.000,- Kč. V neposlední řadě přichází novela s navýšením odměn pěstouna, a to jak těch dlouhodobých, tak těch přechodných. U obou skupin je nově navázána na minimální mzdu. Zároveň přichází s rozlišením nezprostředkované a zprostředkované pěstounské péče. Pro prvně zmíněnou přichází novela s tzv. příspěvkem při pěstounské péči, a to pro všechny nezprostředkované pěstouny bez rozdílu. Tento příspěvek na rozdíl od odměny zprostředkovaných pěstounů představuje nepojistnou sociální dávku, která nepodléhá zdanění ani pojištění. Vypočítá se jako částka životního minima vynásobena koeficientem stanoveným za každé svěřené dítě. Další změnou byl zvýšen počet dětí na jednoho zaměstnance z dosavadních čtyř na pět jedná-li se o sourozeneckou skupinu a dále k navýšení státního příspěvku na 36.000,- Kč.

Stanovena byla také maximální délka pobytu dítěte v zařízení, a to na 6 měsíců. Novela také stanovuje zákaz souběžného provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se zdravotnickým nebo školským ústavním zařízením v jednom areálu. Poslední významnou změnou je tzv. zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří z náhradní péče odcházejí. Tato dávka je představována měsíčním příspěvkem při studiu ve výši 15.000,- Kč a jednorázový příspěvek ve výši 25.000,- Kč při ukončení náhradní péče. Cílem této dávky je nahrazení dosavadního příspěvku na úhrady potřeb dítěte a odměnu pěstouna v případě nezaopatřeného dítěte v pěstounské péči po dosažení zletilosti.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Zpět na začátek

Plné znění částky 161 (228 kB)

Částka 160 rozeslaná dne 8. 10. 2021

362/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář

Novela zavádí zprostředkovatelskou činnost, a to na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu vydávaného na pět let. ERÚ povede registr takových zprostředkovatelů. Zprostředkovatelům k výkonu činnosti postačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda.

Novela dbá na ochranu slabší strany v podobě spotřebitele a umožňuje mu v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, vypovědět tuto smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Právo je zachováno i v případě uzavření smlouvy se zprostředkovatelem. Zpřísněny jsou nově také nároky kladené na zprostředkovatele; ten bude muset vykonávat činnosti poctivě a s odbornou péčí a upřednostňovat spotřebitelovy zájmy před těmi vlastními.

Novela také zakotvuje informační povinnost zprostředkovatele o všech podstatných skutečnostech, a to i v případě hrozící škody. Novela přichází rovněž se změnami v uspořádání v rámci ERÚ, která reflektuje výhrady Evropské komise. Do funkce člen rady smí být jmenován maximální dvakrát za sebou. Došlo rovněž ke zpřesnění podmínek zániku funkce předsedy Rady ERÚ, a to včetně možnosti jeho odvolání vládou.

Až na výjimky nabývá zákon účinnosti ode dne 1. 1. 2022.

Zpět na začátek

Plné znění částky 160 (182 kB)

Částka 159 rozeslaná dne 4. 10. 2021

361/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 

360/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

359/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.

Plné znění částky 159 (309 kB)

Částka 158 rozeslaná dne 4. 10. 2021

358/2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 158 (51 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme