Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2021 (částka 166–175 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 175 rozeslaná dne 22. 10. 2021

394/2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování  

393/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 175 (90 kB)

Částka 174 rozeslaná dne 22. 10. 2021

392/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 174 (654 kB)

Částka 173 rozeslaná dne 22. 10. 2021

391/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

390/2021
Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Plné znění částky 173 (2 MB)

Částka 172 rozeslaná dne 22. 10. 2021

389/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb. 

388/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie 

387/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Plné znění částky 172 (96 kB)

Částka 171 rozeslaná dne 18. 10. 2021

386/2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 171 (85 kB)

Částka 170 rozeslaná dne 18. 10. 2021

385/2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

384/2021
Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Plné znění částky 170 (182 kB)

Částka 169 rozeslaná dne 18. 10. 2021

383/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Plné znění částky 169 (624 kB)

Částka 168 rozeslaná dne 18. 10. 2021

382/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář

Dne 18. října 2021 byl ve Sbírce zákonů v částce 168, pod číslem 382/2021 Sb., publikován zákon, kterým se mění zákon č.  165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2022. Jedná se o právní předpis zásadní pro oblast obnovitelných zdroj energie, na kterém Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pracovalo ruku v ruce s odborníky z daného sektoru několik let. Samotná Poslanecká sněmovna návrh tohoto zákona projednávala bezmála dva roky.

Uvedený právní předpis přináší významný posun v oblasti obnovitelných zdrojů energie, když stanovuje rámec a základní pravidla pro jejich rozvoj. Uvedené je podpořeno desítkami miliard korun, které má Česká republika k dispozici z Evropských fondů. Tento rámcový právní předpis je předpokladem pro omezení využívání uhlí, a tedy produkce CO2 a dále pro podporu obnovitelných zdrojů energie, zejména energie solární a větrné. K naplnění těchto cílů je ovšem nezbytná aktivní činnost vlády, jejímž úkolem v této oblasti je například stanovení termínu pro ukončení užívání uhlí a podpora a propagace rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Zpět na začátek

Plné znění částky 168 (341 kB)

Částka 167 rozeslaná dne 18. 10. 2021

381/2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

380/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022 

379/2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 

378/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 

377/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

376/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 

375/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Plné znění částky 167 (481 kB)

Částka 166 rozeslaná dne 18. 10. 2021

374/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář

Dne 18. října 2021 byl ve Sbírce zákonů v částce 166, pod číslem 374/2021 Sb., publikován zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2022.

Jedná se o novelu zákona o elektronických komunikacích, která si klade za cíl transponovat do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Účelem tohoto právního předpisu je zejména posílení ochrany spotřebitele a unifikace její úpravy v rámci trhu Evropské Unie.

Některými významnými změnami, které tato novela přináší, je například zvýšení ochrany soukromí spotřebitele, usnadnění přechodu mezi poskytovateli internetu a také stanovení podmínek směřujících k usnadnění budování sítí elektronických komunikací. Velmi podstatnou změnou je rovněž zavedení přísnějších pravidel v oblasti obtěžujících marketingových volání. Aktuální právní úprava vyžaduje aktivní nesouhlas s marketingovými hovory zapsaný v tzn. veřejném účastnickém seznamu. Novela v tomto smyslu zavádí opačný princip, a tedy nesouhlas s marketingovými hovory je automaticky předpokládán. V případě zájmu o marketingové hovory je zde nyní možnost naopak vyjádřit aktivní souhlas v účastnickém seznamu.

Zpět na začátek

Plné znění částky 166 (744 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme