Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2014

Částka 96 rozeslaná dne 23. 10. 2014

V tomto týdnu byla publikována změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno devět nových smluv. Plné znění právních předpisů v PDF.43. týden – 20. až 26. října 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

230/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

229/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

228/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 96 (558 kB)

Částka 95 rozeslaná dne 23. 10. 2014

227/2014
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

226/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

225/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

224/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 95 (1 MB)

Částka 94 rozeslaná dne 21. 10. 2014

223/2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)

222/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

221/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Plné znění částky 94 (639 kB)

Částka 93 rozeslaná dne 20. 10. 2014

220/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

219/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.

218/2014
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Plné znění částky 93 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 30 rozeslaná dne 27. 10. 2014

63/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady CA/D 17/13 ze dne 16. října 2013, pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů

Plné znění částky 30 (652 kB)

Částka 29 rozeslaná dne 20. 10. 2014

62/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně

61/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě

60/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959

59/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana sdělila slovenské straně změny v názvech a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané dne 27. ledna 2004 v Bratislavě

Plné znění částky 29 (842 kB)

Částka 28 rozeslaná dne 20. 10. 2014

58/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 2011 (Moskva, 8. srpna 2014)

57/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (Praha, 8. prosince 2011)

56/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu

55/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

Plné znění částky 28 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme