Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2023 (částka 148–153 Sb./27 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o podnikání na kapitálovém trhu a o pojišťovnictví. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 153 rozeslaná dne 3. 11. 2023             

329/2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 

328/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.

Komentář

S účinností od 1. 1. 2024 nastává povinnost podávat přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2024 na nových formulářích. Pro usnadnění jsou dostupné na Zákony pro lidi. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období, která započala přede dnem 1. 1. 2024, se použije stávající úprava vyhlášky č. 456/2020 Sb., ve znění do 31. 12. 2023.

Zpět na začátek

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 319/2023 Sb.

Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2023              

327/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 

Komentář

Dne 1. 2. 2024 vstoupí v účinnost další z řady novel zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která byla publikován ve Sbírce zákonů pod č. 327/2023 Sb. Na proces zřizování datových schránek současně částečně dopadne také zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Zatímco předchozí novely, provedené zejména zákonem č. 457/2022 Sb. a  471/2022 Sb., změnily podobu zákona o elektronických úkonech zásadně – přenesly pověření ke zřizování a provozu datových schránek z Ministerstva vnitra na nově zřízenou Digitální a informační agenturu. Ta je dalším ústředním orgánem státní správy ve smyslu kompetenčního zákona. Výše uvedené novely dále zavedly automatické zřizování datových schránek pro podnikající fyzické a právnické osoby bezodkladně poté, co Agentura obdrží informaci o jejich zápisu do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku. Novela, která má účinnosti nabýt v únoru příštího roku, naproti tomu přináší spíše méně obsáhlé změny.

Jde o rozšíření okruhu osob, kterým se bude automaticky zřizovat datová schránka. Mezi takové osoby budou nově patřit autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři, autorizovaní technici a úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři. Novela dále výslovně svěřuje odpovědnost za rozvoj systému datových schránek Agentuře. Další, a lze konstatovat, že hlavní změnou, kterou novela přináší, je vyřešení medializovaného problému s datovými schránkami, kdy došlo ke zveřejnění seznamu uživatelů datových schránek. To mohlo zasáhnout do osobní sféry nepodnikajících fyzických osob, které si zřídily datovou schránku dobrovolně, neboť v seznamu byla viditelná adresa jejich trvalého bydliště.

Agentura tak nově zapíše údaje o fyzické nebo podnikající fyzické osobě, která má zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, do seznamu držitelů datových schránek pouze na žádost této osoby. Současně je možné, aby na základě žádosti fyzické nebo podnikající fyzické osoby, která má zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, došlo k odstranění všech údajů, které byly vedeny ve veřejně dostupném seznamu držitelů datových schránek.

Zpět na začátek

326/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

325/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

324/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

323/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv

Částka 151 rozeslaná dne 31. 10. 2023           

322/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) 

321/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 150 rozeslaná dne 31. 10. 2023      

320/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 149 rozeslaná dne 31. 10. 2023

319/2023
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024

Částka 148 rozeslaná dne 31. 10. 2023

318/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 

317/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů  

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 27 rozeslaná dne 31. 10. 2023

40/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s. 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 89/1992 Sb.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme