Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2022 (částka 155–158 Sb./22–23 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno šest sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 158 rozeslaná dne 18. 11. 2022

345/2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Parlamentem dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022

Komentář

Dne 18. 11. 2022 bylo ve Sbírce zákonu v částce 158 publikováno usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterým Poslanecká sněmovna setrvala na původním znění zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2022. Poslanecké sněmovna se schválením státního rozpočtu opětovně zabývala poté, co jí byl schválený návrh zákona vrácen z důvodu veta prezidenta České republiky. Schválený zákon o státním rozpočtu České republiky pro rok 2022 počítá se schodkem ve výši 375 bilionů Kč.

Zpět na začátek

344/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Plné znění částky 158 (2 MB)

Částka 157 rozeslaná dne 18. 11. 2022

343/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Komentář

Do aktualizovaného znění vládního nařízení byla doplněna výše částky, kterou bude zákazník, jenž smlouvu o dodávkách energií uzavřel s tzv. dodavatelem poslední instance. Jde o situaci, kdy konkrétní odběratel nemá zajištěnu smluvní dodávku energií. V případě takto uzavřené smlouvy bude zákazníkovi k maximální ceně elektřiny a plynu připočtena částka ve výši 150 – 350 Kč za odebranou MWh energie (rozděleno podle hodnoty ročního odběru a druhu odebírané energie).

Příplatek k maximální ceně energií by měl dodavatelům poslední instance pomoci s pokrytím zvýšených nákladů, jež jim v souvislosti s dodávkou v režimu poslední instance vznikají. Pro odběratele však příplatek neznamená zvýšení ceny energií nad maximální výši. Platí totiž, že cena za dodávku energií nesmí v zúčtovacím období překročit výši cenového stropu, tj. 5.000,- Kč za 1 MWh elektřiny a 2.500,- Kč za 1 MWh plynu, obojí bez DPH.

Zpět na začátek

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Plné znění částky 157 (211 kB)

Částka 156 rozeslaná dne 18. 11. 2022

342/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 

341/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce 

340/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

339/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb. 

338/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 156 (2 MB)

Částka 155 rozeslaná dne 18. 11. 2022

337/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Oceňovací vyhláška upravuje způsob určování základní ceny stavebního pozemku pro významné jednotlivých krajů, základní cenu zemědělských pozemků (rozdělené podle bonitovaných půdně ekonomických jednotek), základní cenu za obestavěný prostor objektů určených k bydlení (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační dům), objektů určených k přechodnému obývání (rekreační a zahrádkářská chata) a garáží a dále základní ceny za m2 podlahové plochy bytu. Pro snazší orientaci vyhláška obsahuje tabulky s rozdělením cen podle bývalých okresních měst. Vyhláška dále upravuje způsob určení ceny pro několik kategorií věcí nemovitých. Vedle určení ceny pozemků či staveb zde nalezneme také způsob ocenění mýtní výtěže rozčleněné podle druhů lesních dřevin nebo ceny lesního porostu, podle skupin dřevin.

Zpět na začátek

Plné znění částky 155 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 23 rozeslaná dne 15. 11. 2022

41/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé 

40/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé 

39/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé

Plné znění částky 23 (5 MB)

Částka 22 rozeslaná dne 15. 11. 2022

38/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky 

37/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky 

36/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

Plné znění částky 22 (1 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme