Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2022 (částka 159–160 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 160 rozeslaná 23. 11. 2022

348/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 158/2022 Sb.

Plné znění částky 160 (104 kB)

Částka 159 rozeslaná dne 23. 11. 2022

347/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

346/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 23. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů v částce 159 vydána vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Tato vyhláška nabude účinnosti 1. 1. 2023.

Mezi prvky polohopisu katastrální mapy bude nově patřit i obvod vedlejší budovy stojící na pozemku, bez dalšího omezení. Odpadne tak podmínka, že vedlejší stavba musí být součástí pozemku, nebo práva stavby.

Katastrální vyhláška přinese rozšíření údajů o vlastnících a oprávněných. K dosavadním údajům o fyzických a právnických osobách, České republice nebo její organizační složce, vyšším územně samosprávnému celku a cizím státu nebo jeho organizační složce, kteří jsou vlastníky nebo osobami oprávněnými, přibydou identifikační údaje o podílovém, resp. svěřenském fondu. V souvislosti s identifikací fondů se mezi údaje uváděné na listu vlastnictví – v Části D bude uvádět i doba trvání svěřenského fondu.

U bytových spoluvlastnictví (podle občanského zákoníku) je nově třeba uvádět podlahovou plochu bytu nebo nebytového prostoru uvedenou v listině, která je podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. V obou případech s výhradou, že je takový údaj v podkladové listině obsažen.

Rozšiřuje se dále seznam údajů o ostatních věcných právech, konkrétně předkupním právu a výhradě zpětné koupě. Z katastru nemovitostí bude možné zjistit, že je předkupní právo a právo zpětné koupě převoditelné, pokud tak bylo sjednáno.

Bude-li proti soudnímu rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad podáno dovolání nebo ústavní stížnost, bude takovou informaci možné zjistit z údajů v katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví se takový údaj objeví v Části D.

Zpět na začátek

Plné znění částky 159 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme