Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2014

V tomto týdnu bylo publikováno například sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.48. týden – 24. až 30. listopadu 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 113 rozeslaná dne 28. 11. 2014

278/2014
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

277/2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 113 (692 kB)

Částka 112 rozeslaná dne 28. 11. 2014

276/2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

275/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 112 (2 MB)

Částka 111 rozeslaná dne 25. 11. 2014

274/2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

273/2014
Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

272/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.

271/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

270/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

269/2014
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

Plné znění částky 111 (6 MB)

Částka 110 rozeslaná dne 24. 11. 2014

268/2014
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 110 (762 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 33 rozeslaná dne 28. 11. 2014

66/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014–2016

Plné znění částky 33 (1 MB)

Částka 32 rozeslaná dne 28. 11. 2014

65/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu

Plné znění částky 32 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme