Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2022 (částka 161–168 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Plné znění právních předpisů v PDF.

Komentář k publikovaným předpisům v tomto týdnu

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 168 rozeslaná dne 2. 12. 2022

371/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

370/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném 

369/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 

368/2022

 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

367/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.

Plné znění částky 168 (247 kB)

Částka 167 rozeslaná dne 2. 12. 2022

366/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář

Dne 2. 12. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů v částce 167 zákon č.  366/2022 Sb., kterým se upravuje hned několik důležitých daňových zákonů.

Zákon o dani z přidané hodnoty (DPH)

Plátcem DPH se nově stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za maximálně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2.000.000,- Kč. Jde tak o navýšení základu na dvojnásobek. Plátci, kteří by podle nové úpravy nadále nesplňovali podmínky registrace mohou zažádat o její zrušení u správce daně.

Novela přináší zmírnění sankcí ukládaných za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením. Pokuty spojené s porušením této povinnosti budou poloviční pro ty plátce, kteří jsou fyzickými osobami a jednočlenné společnosti s ručením omezeným, v nichž je jediným společníkem fyzická osoba.

Zákon o daních z příjmů

Změny se týkají primárně paušálního režimu.

Poplatníkem v paušálním režimu je nově poplatník daně z příjmů fyzických osob, který ve zdaňovacím období nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu. Předchozí vazba na příjmy ze samostatné činnosti převyšující v rozhodném období částku 1.000.000,- Kč s příchodem Nového roku končí.

Po vstupu do paušálního režimu si poplatník zvolí pásmo paušálního režimu.

Rozhodné příjmy pro pásma

První pásmoDruhé pásmoTřetí pásmo
Příjmy do 1.000.000 Kč,- bez ohledu na to z jaké samostatné činnosti plynou.Příjmy do 1.500.000,- Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.Příjmy do 2.000.000,- Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.
Příjmy do 1.500.000,- Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů.Příjmy do 2.000.000,- Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů. 
Příjmy do 2.000.000,- Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.  
Záloha na daň z příjmůZáloha na daň z příjmůZáloha na daň z příjmů
100,- Kč4.963,- Kč9.320,- Kč

Avšak za příjmy ze samostatné činnosti nepovažují:

 • příjmy od daně osvobozené,
 • příjmy, které nejsou předmětem daně, a
 • příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

V případě, že si poplatník přeje změnit pásmo, podá oznámení o změně paušálního režimu správci daně do 10. dne zdaňovacího období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu.

Poplatník, který byl poplatníkem v paušálním režimu k 31. 12. 2022 a nepřestal jím být uplynutím tohoto data, podá oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro zdaňovací období kalendářního roku 2023. Neučiní-li tak, se předpokládá, že si zvolil první pásmo paušálního režimu.

Poplatník, který podal žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty se od 1. 1. 2023 se nepovažuje za plátce, pokud je mu do 16. 1. 2023 oznámeno rozhodnutí, kterým mu je jeho registrace zrušena.

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

Pro poplatníky v paušálním režimu platí

První pásmoDruhé pásmoTřetí pásmo
měsíční vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné zvýšený o 15 %.25.500,- Kč39.000,- Kč

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

První pásmoDruhé pásmoTřetí pásmo
Podle vyměřovacího základu, kterým je 50 % daňového základu.  319.200,- Kč470.400,- Kč

Daň z neočekávaných zisků

Podmínkou vzniku povinnosti k odvodu daně z neočekávaných zisků (poplatníky jsou poplatníci daně z příjmu právnických osob) je příjem ve výši minimálně 50.000.000,- Kč, není-li bankou, a rozhodné příjmy musí pocházet z výkonu některé z následujících činností:

 1. Těžba a úprava černého uhlí,
 2. Těžba ropy a zemního plynu,
 3. Výroba koksárenských produktů,
 4. Výroba rafinovaných ropných produktů,
 5. Výroba, přenos a rozvod elektřiny s výjimkou kombinované výroby elektřiny a tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla menším než 4,4,
 6. Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí,
 7. Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky,
 8. Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky,
 9. Potrubní doprava ropovodem,
 10. Potrubní doprava plynovodem a
 11. Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování.

Pro banky činní rozhodné příjmy pro daň z neočekávaných zisků alespoň 6.000.000.000,- Kč za první účetní období skončené od 1. 1. 2021.

Příjmy z rozhodných činností pro daň z neočekávaných zisků se určují jako roční úhrn čistého obratu podle zákona upravujícího účetnictví z těchto činností (u poplatníka, který není bankou), nebo roční čisté úrokové výnosy (poplatníkem je banka).

Sazba daně pro základ daně z neočekávaných zisků činí 60%.

Zpět na začátek

Plné znění částky 167 (160 kB)

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Částka 166 rozeslaná dne 30. 11. 2022

365/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 166 (107 kB)

Částka 165 rozeslaná dne 30. 11. 2022

364/2022
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině 

363/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

362/2022
Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

Plné znění částky 165 (142 kB)

Částka 164 rozeslaná dne 30. 11. 2022

361/2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

360/2022
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

Plné znění částky 164 (226 kB)

Částka 163 rozeslaná dne 30. 11. 2022

359/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

358/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 163 (142 kB)

Částka 162 rozeslaná dne 28. 11. 2022

357/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

356/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 

355/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb. 

354/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb. 

353/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů 

352/2022
Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována 

351/2022
Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny

Plné znění částky 162 (760 kB)

Částka 161 rozeslaná dne 28. 11. 2022

350/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

349/2022
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Plné znění částky 161 (2 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme