Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2021 (částka 198–209 Sb./26–27 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o investičních pobídkách. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 209 rozeslaná dne 10. 12. 2021

466/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 

Komentář

Dne 10. prosince 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace vyhlášky vydané podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která upravuje povinné očkování proti infekčním nemocem. Vyhláška nově zavádí povinné očkování také proti nemoci Covid-19 pro lidi nad 60 let a vybrané profese, u kterých je vyšší pravděpodobnost nákazy. Vyhláška nabyla účinnosti jejím vyhlášením, tj. počínaje 11.12.2021 je účinnou.

Zpět na začátek

465/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví 

464/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Plné znění částky 209 (99 kB)

Částka 208 rozeslaná dne 10. 12. 2021

463/2021
Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků 

462/2021
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Plné znění částky 208 (505 kB)

Částka 207 rozeslaná dne 10. 12. 2021

461/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb. 

460/2021
Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Plné znění částky 207 (7 MB)

Částka 206 rozeslaná dne 6. 12. 2021

459/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

Plné znění částky 206 (88 kB)

Částka 205 rozeslaná dne 10. 12. 2021

458/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb. 

457/2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Komentář

Vláda také nařízením schválila zvýšení náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání o 1,3 procenta a k tomu ještě o 300 korun od 1. ledna 2022. Zvyšují se stejně jako procentní část důchodů. Zvýšení se týká i pozůstalých po zemřelých pracovnících. Stejně se zvednou také náhrady po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům.

Zpět na začátek

Plné znění částky 205 (172 kB)

Částka 204 rozeslaná dne 10. 12. 2021

456/2021
Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 

455/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 204 (38 MB)

Částka 203 rozeslaná dne 10. 12. 2021

454/2021
Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci 

453/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 

452/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 

451/2021
Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Plné znění částky 203 (4 MB)

Částka 202 rozeslaná dne 10. 12. 2021

450/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 

449/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Plné znění částky 202 (5 MB)

Částka 201 rozeslaná dne 8. 12. 2021

448/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

447/2021
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.

Plné znění částky 201 (2 MB)

Částka 200 rozeslaná dne 8. 12. 2021

446/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

445/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Plné znění částky 200 (473 kB)

Částka 199 rozeslaná dne 8. 12. 2021

444/2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 

443/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 

442/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 

441/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 199 (827 kB)

Částka 198 rozeslaná dne 8. 12. 2021
440/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 198 (24 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 27 rozeslaná dne 10. 12. 2021

40/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Plné znění částky 27 (6 MB)

Částka 26 rozeslaná dne 8. 12. 2021

39/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Plné znění částky 26 (25 MB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme