Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2022 (částka 169–178 Sb./24–25 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 178 rozeslaná dne 9. 12. 2022

394/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

393/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

Částka 177 rozeslaná dne 9. 12. 2022

392/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů 

391/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

390/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

389/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu 

388/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka 176 rozeslaná dne 9. 12. 2022

387/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 

386/2022
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 175 rozeslaná dne 9. 12. 2022

385/2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2022 

384/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 174 rozeslaná dne 9. 12. 2022

383/2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy 

382/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Částka 173 rozeslaná dne 7. 12. 2022

381/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů 

380/2022
Vyhláška o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení

Částka 172 rozeslaná dne 7. 12. 2022

379/2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

378/2022
Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

377/2022
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Částka 171 rozeslaná dne 7. 12. 2022

376/2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

375/2022
Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Částka 170 rozeslaná dne 7. 12. 2022

374/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 7. 12. 2022 vyšla v částce 170 nová velká novela občanského zákoníku č. 374/2022 Sb. Tato novela, pro niž se vžilo označení „tlačítková“, se zaměřuje na ochranu spotřebitele a zavádí nové povinnosti pro podnikatele.

Změny v občanském zákoníku

„Objednávka zavazující k platbě“

Dodnes nebylo některým spotřebitelům jasné, ve které fázi objednávání zboží přes internet se zavazují uhradit prodejci kupní cenu. Proto se nově zavádí povinnost podnikatelům toto vyjasnit. Po Novém roce, od 6. 1. 2023, musejí být objednávky, které probíhají “použitím tlačítka”, označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. V případě, že by podnikatel tuto povinnost nesplnil, je smlouva neplatná, ledaže by se spotřebitel platnosti smlouvy dovolal.

Prodloužení lhůty na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele 

Podnikatel má povinnost poučit spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy. Když tak neučiní, prodlužuje se spotřebiteli lhůta k odstoupení od smlouvy, a to na dobu 1 roku. Pokud podnikatel dodatečně poučí spotřebitele o jeho možnosti odstoupit od smlouvy, začne lhůta pro odstoupení běžet od tohoto okamžiku. 

Telefonické nabídky

Obrátí-li se podnikatel na spotřebitele s nabídkou telefonicky, je povinen spotřebiteli učiněnou nabídku potvrdit bez zbytečného odkladu písemně. Spotřebitel je nabídkou vázán až po projevení souhlasu s písemnou nabídkou. Tento souhlas musí být stvrzen elektronicky nebo podpisem v listinné podobě. Na rozdíl od předchozí úpravy tak samotný souhlas vyslovený během telefonického hovoru k uzavření smlouvy nestačí.

Nevyžádané plnění

Pro situaci, kdy podnikatel plnil spotřebiteli, aniž by si spotřebitel cokoliv objednal a spotřebitel se zboží ujal, vytváří novela právní fikci vzniku poctivé držby spotřebitele. Ten nemusí  podnikateli přijaté plnění na své náklady vracet, ani podnikatele o situaci informovat.

Záruka za jakost

Záruka za jakost se ve srovnání s předchozí úpravou zásadním způsobem mění. Nově vzniká již prohlášením poskytovatele záruky (prodávajícího), že kupujícího odškodní nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění. Příkladem je vrácení kupní ceny, výměna věci či její oprava. Záruka na jakost opouští předchozí garanci, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka na jakost v nové úpravě se vztahuje na práva z vadného plnění. Ta musí spotřebitel uplatnit ve lhůtě 2 let od nákupu.

Záruka za jakost vzniká i prohlášení prodávajícího v reklamě. Za podmínky, že je reklama dostupná nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Současně platí, že pro spotřebitele příznivější obsah záruky v reklamě má přednost před jiným prohlášením o záruce.

Změny v zákoně o ochraně spotřebitele

Nejnižší inzerovaná cena produktu

Od 6. 1. 2023 má podnikatel povinnost v rámci informace o slevě z ceny uvádět nejnižší inzerovanou cenu produktu za posledních 30 dní (nebo od doby uvedení do prodeje, pokud je tato doba kratší). Tato nová povinnost cílí na tzv. „falešné slevy“, před nimiž má novela za cíl spotřebitele chránit. U gradujících slev je třeba uvádět cenu před v době 30 dnů před zahájením slev – od této se také počítá o kolik % spotřebitel koupí zboží v akci ušetří. Povinnost se však nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze nebo na zboží s krátkou dobou spotřeby.

Prodej mimo prodejnu

Při prodeji výrobků mimo prodejnu musí prodávající/podnikatel písemně uvést své jméno/název společnosti a adresu, na které je a bude možné prodávané zboží reklamovat po skončení prodejní akce (např. Vánoční trhy).

Při reklamaci musí podnikatel nově vydat spotřebiteli písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Ta musí být, včetně odstranění vady, vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění. Tato lhůta neplatí, pokud se prodávající a spotřebitel dohodnou na lhůtě delší. Obecná 30 denní lhůta pak neplatí v případě, že je předmětem závazku poskytnutí služeb s digitálním obsahem, novela stanovuje prodávajícímu povinnost vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě.

Stejné zboží”, jiné složení

Zákonodárce novelou rozšiřuje ochranu spotřebitele proti klamavým obchodním praktikám (klamavým konáním). Za takové jednání bude považována i situace, kdy bude na trh uveden výrobek totožný s výrobkem uváděným na trh v nejméně 2 členských státech EU, avšak takový výrobek bude mít výrazně odlišné složení nebo znaky.

Recenze

Prodejce/ podnikatel musí nově prověřovat, zda jsou zveřejněné recenze psané reálnými zákazníky, kteří si hodnocený produkt zakoupili. Informace, zda a jak prodávající zajišťuje původ recenze přímo od spotřebitele, se nově považuje za podstatnou.

Placená reklama

Nově je potřeba detailněji upozornit na placenou reklamu, obzvláště když ovlivňuje pořadí vyhledávaných produktů. Pokud není informace o placené reklamě mezi zobrazenými výsledky jasně uvedena, představuje na straně prodávajícího klamavou obchodní praktiku.

Zjednání nápravy při použití nekalé obchodní praktiky

Spotřebitel poškozený nekalou obchodní praktikou má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů, nebo může požadovat přiměřené snížení ceny (s přihlédnutím k závažnosti nekalé obchodní praktiky). Vedle práva na odstoupení od smlouvy či snížení ceny náleží spotřebiteli i jeho nároky založené občanským zákoníkem.

Zpět na začátek

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Částka 169 rozeslaná dne 7. 12. 2022

373/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

372/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 25 rozeslaná dne 9. 12. 2022

45/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Částka 24 rozeslaná dne 7. 12. 2022

44/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2021 Sb. m. s. o přijetí Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie 

43/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství 

42/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme