Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2021 (částka 17–19 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 19 rozeslaná dne 5. 2. 2021

43/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

42/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 % 

41/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 18 rozeslaná dne 1. 2. 2021

40/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2021

39/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 4. 2. 2021 nabyl účinnost zákon č. 39/2021 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela dočasně zvyšuje částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). Za období kalendářního roku 2020 a 2021 mohou fyzické osoby v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %. U právnických osob platí, že pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně. Po uplynutí této doby se hranice vrátí na původních 10 %.

Zpět na začátek

38/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 

37/2021
Zákon o evidenci skutečných majitelů

Komentář

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů je vydán v návaznosti na přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018. Jeho účinnost je spojena s datem 1.6.2021.

Zákon o evidenci skutečných majitelů obsahuje definici skutečného majitele, podle které je skutečným majitelem „každá osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem“. Koncovým příjemcem se pro potřeby návrhu zákona rozumí „každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává“, resp. „každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává“. Osobou s koncovým vlivem je dle návrhu zákona „fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací“. Příslušná právnická osoba bude tedy muset na základě zákona o evidenci skutečných majitelů evidovat všechny osoby, které by splňovaly výše zmíněné znaky skutečného majitele. Zákon nicméně taxativním výčtem stanovuje právnické osoby, které skutečného majitele nemají (např. veřejnoprávní korporace – obce, kraje).

Dle zákona bude zápis do evidence skutečných majitelů probíhat na základě elektronického návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů. Zákon však stanovuje, že v případech, kdy skutečný majitel bude zjevný již ze zápisu v obchodním rejstříku, bude docházet k automatickému průpisu příslušných údajů z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů. Na základě právě zmíněného se tak do evidence skutečných majitelů, např. v případě s.r.o., automaticky propíše společník s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s podílem větším než 25 %. Část čtvrtá zákona o evidenci skutečných majitelů upravuje sankce spojené s přestupkem spočívajícím v nesplnění výše uvedené evidenční povinnosti, které mají povahu finančního postihu (peněžní pokuty). Výše pokuty se může vyšplhat až do výše 500.000 Kč.

Zpět na začátek

36/2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

35/2021
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

34/2021
Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

Komentář

Nový zákon o prověřování zahraničních investic umožňuje a usnadňuje prověřování zahraničních investorů, jejich skutečný majitel pochází ze země mimo Evropskou unii.
Úprava se zaměřuje zejména na oblasti infrastruktury, bezpečnosti a souvisejících technologií a strategií, kde směřuje k ochraně zájmů země, za co nejmenšího zásahu do otevřenosti ekonomiky.

Zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme