Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2022 (částka 179–189 Sb./26 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikována vyhláška o Pravidlech trhu s plynem a vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 189 rozeslaná dne 16. 12. 2022

421/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

420/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

419/2022
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Plné znění částky 189 (164 kB)

Částka 188 rozeslaná dne 16. 12. 2022

418/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

Plné znění částky 188 (27 MB)

Částka 187 rozeslaná dne 16. 12. 2022

417/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 

416/2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

Plné znění částky 187 (132 kB)

Částka 186 rozeslaná dne 16. 12. 2022

415/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

414/2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

413/2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/ 

412/2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Plné znění částky 186 (169 kB)

Částka 185 rozeslaná dne 16. 12. 2022

411/2022
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Plné znění částky 185 (124 kB)

Částka 184 rozeslaná dne 16. 12. 2022

410/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb. 

409/2022
Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace 

408/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 

407/2022
Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Plné znění částky 184 (440 kB)

Částka 183 rozeslaná dne 16. 12. 2022

406/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 183 (3 MB)

Částka 182 rozeslaná dne 16. 12. 2022

405/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 

404/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 182 (12 MB)

Částka 181 rozeslaná dne 14. 12. 2022

403/2022
Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí 

402/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě 

401/2022
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

Plné znění částky 181 (350 kB)

Částka 180 rozeslaná dne 14. 12. 2022

400/2022
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Plné znění částky 180 (243 kB)

Částka 179 rozeslaná dne 14. 12. 2022

399/2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 

398/2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 

397/2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 

396/2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 

395/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 179 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 26 rozeslaná dne 16. 12. 2022

47/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 37/2021 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže 

46/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

Plné znění částky 26 (814 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme