Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například novelizace oceňovací vyhlášky. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě ujednání s Čínou, mj. o zjednodušené vízové praxi pro cestující za účelem obchodu. Plné znění právních předpisů v PDF.51. týden – 14. až 20. prosince 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 148 rozeslaná dne 18. 12. 2015

348/2015
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

347/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 148 (1 MB)

Částka 147 rozeslaná dne 18. 12. 2015

346/2015
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Plné znění částky 147 (3 MB)

Částka 146 rozeslaná dne 18. 12. 2015

345/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb.

Plné znění částky 146 (2 MB)

Částka 145 rozeslaná dne 16. 12. 2015

344/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

343/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 145 (753 kB)

Částka 144 rozeslaná dne 14. 12. 2015

342/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

341/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

340/2015
Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Plné znění částky 144 (548 kB)

Částka 143 rozeslaná dne 14. 12. 2015

339/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

338/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

337/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 143 (577 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 38 rozeslaná dne 16. 12. 2015

63/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám

62/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu

Plné znění částky 38 (981 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme