Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2017 (částky 161–167 Sb./40 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o sjednání Dohody mezi MŠMT ČR a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy. Plné znění právních předpisů v PDF.51. týden – 18. prosinec až 24. prosinec 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 167 rozeslaná dne 22. 12. 2017

465/2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

464/2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

463/2017
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

462/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 167 (3 MB)

Částka 166 rozeslaná dne 22. 12. 2017

461/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 166 (5 MB)

Částka 165 rozeslaná dne 21. 12. 2017

460/2017
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti

459/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

458/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 165 (2 MB)

Částka 164 rozeslaná dne 21. 12. 2017

457/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 164 (1 MB)

Částka 163 rozeslaná dne 21. 12. 2017

456/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 163 (15 MB)

Částka 162 rozeslaná dne 20. 12. 2017

455/2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

454/2017
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

453/2017
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Plné znění částky 162 (481 kB)

Částka 161 rozeslaná dne 20. 12. 2017

452/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 161 (7 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 40 rozeslaná dne 20. 12. 2017

80/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

79/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy

Plné znění částky 40 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme