Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2018 (částky 147–157 Sb./35 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.51. týden – 17. prosinec až 23. prosinec 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 157 rozeslaná dne 20. 12. 2018

325/2018
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

324/2018
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

323/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

322/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

321/2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

320/2018
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Plné znění částky 157 (118 kB)

Částka 156 rozeslaná dne 20. 12. 2018

319/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

318/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

317/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

316/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 156 (94 kB)

Částka 155 rozeslaná dne 20. 12. 2018

315/2018
Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

314/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 155 (1 MB)

Částka 154 rozeslaná dne 20. 12. 2018

313/2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

312/2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

311/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

310/2018
Vyhláška o krajských normativech

Plné znění částky 154 (263 kB)

Částka 153 rozeslaná dne 20. 12. 2018

309/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

308/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

307/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

306/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele o dani z příjmů

Plné znění částky 153 (198 kB)

Částka 152 rozeslaná dne 20. 12. 2018

305/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

304/2018
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

303/2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Plné znění částky 152 (167 kB)

Částka 151 rozeslaná dne 20. 12. 2018

302/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

301/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 151 (28 MB)

Částka 150 rozeslaná dne 20. 12. 2018

300/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Plné znění částky 150 (59 MB)

Částka 149 rozeslaná dne 20. 12. 2018

299/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

298/2018
Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Plné znění částky 149 (3 MB)

Částka 148 rozeslaná dne 20. 12. 2018

297/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

296/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Plné znění částky 148 (917 kB)

Částka 147 rozeslaná dne 20. 12. 2018

295/2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

294/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

Plné znění částky 147 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 35 rozeslaná dne 20. 12. 2018

53/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)

52/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci

Plné znění částky 35 (983 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme