Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2021 (částka 20–26 Sb./3-4 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 26 rozeslaná dne 11. 2. 2021

56/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 26 (92 kB)

Částka 25 rozeslaná dne 12. 2. 2021

55/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády 

54/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

53/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 25 (156 kB)

Částka 24 rozeslaná dne 12. 2. 2021

52/2021
Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 

51/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

50/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 24 (136 kB)

Částka 23 rozeslaná dne 10. 2. 2021

49/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 23 (6 MB)

Částka 22 rozeslaná dne 8. 2. 2021

48/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

Plné znění částky 22 (90 kB)

Částka 21 rozeslaná dne 9. 2. 2021

47/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

46/2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického 

45/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 21 (815 kB)

Částka 20 rozeslaná dne 9. 2. 2021

44/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Plné znění částky 20 (3 MB)

Zpět na začátek

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 10. 2. 2021

6/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Plné znění částky 4 (802 kB)

Částka 3 rozeslaná dne 10. 2. 2021

5/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2021 

4/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu 

3/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

Plné znění částky 3 (1 MB)

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme