Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2024 (předpisy č. 20–27)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován nález Ústavního soudu o posuzování vlivů na životní prostředí. Byla publikována tři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Dnem 1. ledna 2024 nahradila Sbírku zákonů a Sbírku mezinárdních smluv e-Sbírka, v níž společně najdete vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Nově proto místo odkazu na částku v PDF odkazujeme na jednotlivé předpisy v e-Sbírce, kde máte možnost stažení znění ve formátech PDF, DOCX a ZIP.

Předpisy vyhlášeny dne 9. 2. 2024

27/2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

26/2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

25/2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpisy vyhlášeny dne 8. 2. 2024

24/2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

23/2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu

22/2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar

21/2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017

20/2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme