Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2021 (částka 33–39 Sb./5-7 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 39 rozeslaná dne 26. 2. 2021

114/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

113/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

112/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

111/2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

110/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

109/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

108/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

107/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

106/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

105/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

104/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

103/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

102/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

101/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

100/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

99/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

98/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

97/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

96/2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021

Plné znění částky 39 (291 kB)

Částka 38 rozeslaná dne 26. 2. 2021

95/2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Komentář

Nový zákon o kompenzačním bonusu nabyl účinnosti dne 27. 2. 2021.

Daňový kompenzační bonus se dle nového zákona bude týkat osob pracujících na dohody o provedení práce či o pracovní činnosti, OSVČ, a společníků s.r.o. které mají maximálně dva společníky, nebo které mají společníky, kteří jsou členy jedné rodiny. Příjemce dále nesmí být nespolehlivým plátcem či osobou v úpadku nebo likvidaci.

Žádat o kompenzační bonus budou moci i podnikatelé, kteří nejsou restrikcemi v souvislosti s epidemií COVID-19 omezeni přímo.

Výše daňového bonusu dle tohoto zákona činí 1.000 Kč za každý kalendářní den bonusového období od 1. února 2021 do 31. března 2021. Žádosti bude možné podávat od 3. března. Bližší informace o novém kompenzačním bonusu naleznete na webu Ministerstvu financí.

Zpět na začátek

94/2021
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Komentář

Zákon nabyl účinnosti dne 27. 2. 2021. Platnost v něm uvedených opatření je omezena na dobu jednoho roku. Zákon upravuje podmínky pro zavádění protiepidemických opatření v souvislosti s epidemií COVID-19.

Hlavním bodem je zavedení pravomoci Ministerstva zdravotnictví ČR nařídit mimořádná opatření s celostátní působností i bez nouzového stavu. Současně zákon také vymezuje přestupky a výše pokut, která jde za jednotlivá porušení nařízení stanovit. Přehled mimořádných opatření.

Zpět na začátek

Plné znění částky 38 (158 kB)

Částka 37 rozeslaná dne 1. 3. 2021

93/2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

92/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Plné znění částky 37 (1 MB)

Částka 36 rozeslaná dne 1. 3. 2021

91/2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

90/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

89/2021
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

88/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 36 (334 kB)

Částka 35 rozeslaná dne 25. 2. 2021

87/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 

86/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 

85/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 35 (159 kB)

Částka 34 rozeslaná dne 23. 2. 2021

84/2021
Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu 

83/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

82/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

Plné znění částky 34 (308 kB)

Částka 33 rozeslaná dne 23. 2. 2021

81/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 33 (2 MB)

Zpět na začátek

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 7 rozeslaná dne 26. 2. 2021

10/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem 

9/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Plné znění částky 7 (2 MB)

Částka 6 rozeslaná dne 26. 2. 2021

8/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Plné znění částky 6 (3 MB)

Částka 5 rozeslaná dne 26. 2. 2021

7/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Plné znění částky 5 (38 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme