Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2022 (částka 16–22 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 22 rozeslaná dne 25. 2. 2022

40/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Částka 21 rozeslaná dne 25. 2. 2022

39/2022
Zákon, kterým semění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Komentář

Zákon č. 39/2022 Sb. nabyl účinnosti dne 26. 2. 2022. Měněný zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“) je od okamžiku nabytí své účinnosti zákonným základem pro vydávání významné části mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, směřujících ke zvládnutí situace vzniklé vlivem onemocnění COVID‑19.

Podstatná část tohoto zákona ovšem pozbývá platnosti uplynutím 28. 2. 2022, čímž by akceschopnost Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic byla významně omezena. S ohledem na globální vývoj výskytu onemocnění COVID-19 lze dle důvodové zprávy očekávat, že situace bude i nadále vážná a hrozba pro veřejné zdraví bude stále přítomna. Proto považuje zákonodárce za nezbytné zrušit omezenou platnost esenciálních částí pandemického zákona, tj. § 1 až 8, z důvodu potřeby zajištění efektivních protiepidemických nástrojů pro řízení epidemie covid-19.

Významným aspektem předmětné novely je aplikace poznatků plynoucích jednak z praxe, jednak z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu. Zákonodárce reaguje na situace, kdy původní podoba pandemického zákona není schopna pojmout šíři opatření nezbytných k boji s onemocněním COVID-19, přičemž absence zákonného zakotvení některých mimořádných opatření vedla v minulosti i ke zrušení celých těchto opatření ze strany Nejvyššího správního soudu.

Zákonodárce tedy nově v rámci pandemického zákona rozšiřuje výčet mimořádných opatření, přičemž si klade za cíl zajištění adekvátních mechanismů pro přijetí cílených a efektivních protiepidemických opatření v rozsahu potřebném pro ucelené řízení epidemie prostřednictvím omezujících, organizačních či režimových opatření, jejichž základním smyslem je minimalizace rizika přenosu nákazy a dopadů na veřejné zdraví.

Zpět na začátek

Částka 20 rozeslaná dne 25. 2. 2022

38/2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Částka 19 rozeslaná dne 25. 2. 2022

37/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení 

36/2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 

35/2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

Částka 18 rozeslaná dne 25. 2. 2022

34/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

33/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 

32/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17 rozeslaná dne 25. 2. 2022

31/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

30/2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 

29/2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2035, 3,50%

Komentář

Česká republika vydává prostřednictvím Ministerstva financí zaknihované státní dluhopisy s názvem Státní dluhopis České republiky, 2022-2035, 3,50 %, přičemž jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu byla stanovena na 10.000,- Kč. Jako datum emise byl stanoven den 25. 2. 2022 a lhůta pro upisování emise je od 23. 2. 2022 do 30. 4. 2035. Datum splatnosti dluhopisů je 30. 5. 2035 a výnos dluhopisů je určen pevnou úrokovou sazbou 3,50 % p. a. 

Cílem emise státních dluhopisů je dle Ministerstva financí nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Zpět na začátek

28/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 16 rozeslaná dne 21. 2. 2022

27/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme