Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 9. týden 2017 (částky 17 – 21 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.9. týden – 27. února až 5. března 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 21 rozeslaná dne 3. 3. 2017

65/2017
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

64/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

63/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

62/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

61/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů 

60/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 21 (3 MB)

Částka 20 rozeslaná dne 3. 3. 2017

59/2017
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

58/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

57/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

56/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

55/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 20 (784 KB)

Částka 19 rozeslaná dne 28. 2. 2017

54/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

53/2017
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu

52/2017
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

51/2017
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Plné znění částky 19 (14 MB)

Částka 18 rozeslaná dne 27. 2. 2017

50/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Plné znění částky 18 (3 MB)

Částka 17 rozeslaná dne 27. 2. 2017

49/2017
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

48/2017
Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

47/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 17 (5 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme