Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mj. změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, novela zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.), chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) a další zákony. Dále byla publikována smlouva ČR s Mongolskem. Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.15. týden – od 7. do 13. dubna 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 26 rozeslaná dne 9. 4. 2014

70/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

69/2014
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

68/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.

Plné znění částky 26 (1 MB)

Částka 25 rozeslaná dne 9. 4. 2014

67/2014
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

66/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

Plné znění částky 25 (3 MB)

Částka 24 rozeslaná dne 7. 4. 2014

65/2014
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

64/2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Plné znění částky 24 (1 MB)

Částka 23 rozeslaná dne 7. 4. 2014

63/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

62/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

61/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

60/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

59/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

58/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

57/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

56/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 23 (1 MB)

Částka 22 rozeslaná dne 7. 4. 2014

55/2014
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

54/2014
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

53/2014
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Plné znění částky 22 (94 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 9 rozeslaná dne 7. 4. 2014

28/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014 – 2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska

27/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Plné znění částky 9 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme