Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2014

V tomto týdnu byly publikována mj. novela zákona o pobytu cizinců na území ČR a novelizace tří vyhlášek: Vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Dále byla publikována smlouva ČR s Andorrským knížectvím. Plné znění právních předpisů v PDF.24. týden – 9. až 15. června 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 45 rozeslaná dne 13. 6. 2014

108/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

107/2014
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu

106/2014
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Plné znění částky 45 (604 kB)

Částka 44 rozeslaná dne 9. 6. 2014

105/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.

104/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

103/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

Plné znění částky 44 (101 kB)

Částka 43 rozeslaná dne 9. 6. 2014

102/2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

101/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 43 (381 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 11. 6. 2014

33/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech   

34/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  

Plné znění částky 12 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme