Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2014

V tomto týdnu bylo publikováno mimo jiné zrušení nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin. A dále byla publikována smlouva s Bulharskou republikou. Plné znění právních předpisů v PDF.28. týden – 7. až 13. července 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 55 rozeslaná dne 11. 7. 2014

130/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.

129/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

128/2014
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin  

Plné znění částky 55 (1 MB)

Částka 54 rozeslaná dne 11. 7. 2014

127/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 54 (717 kB)

Částka 53 rozeslaná dne 9. 7. 2014

126/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů

125/2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Plné znění částky 53 (674 kB)

Částka 52 rozeslaná dne 9. 7. 2014

124/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.

123/2014
Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

122/2014
Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Plné znění částky 52 (709 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 15 rozeslaná dne 10. 7. 2014

38/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony

37/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě

Plné znění částky 15 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme