Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 1. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.1. týden – 29. prosince 2008 až 4. ledna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 146, rozeslána dne 29. prosince 2008

447/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 29. prosince 2008

448/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Účinnost od: 1. ledna 2009

449/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2009

450/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009

451/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2009

452/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009

453/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009

454/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou

Částka 147, rozeslána dne 29. prosince 2008

455/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 12. prosince 2008 o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
Účinnost od: 1. ledna 2009

456/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 148, rozeslána dne 29. prosince 2008

457/2008 Sb.
Zákon ze dne 10. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

458/2008 Sb.
Zákon ze dne 10. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

459/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 16. prosince 2008 o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 29. prosince 2008

Částka 149, rozeslána dne 29. prosince 2008

460/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008 o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009

461/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
Účinnost od: 1. ledna 2009

462/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
Účinnost od: 1. ledna 2009

463/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 11. prosince 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 29. prosince 2008

Částka 150, rozeslána dne 30. prosince 2008

464/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. prosince 2008 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 151, rozeslána dne 30. prosince 2008

465/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
Účinnost od: 1. ledna 2009

466/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2009

467/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

468/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009

469/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

470/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

471/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

472/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

473/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
Účinnost od: 1. ledna 2009

474/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. prosince 2008 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
Účinnost od: 7. ledna 2009

Částka 152, rozeslána dne 31. prosince 2008

475/2008 Sb.
Zákon ze dne 10. prosince 2008 o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 153, rozeslána dne 31. prosince 2008

476/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

477/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2009

478/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 154, rozeslána dne 31. prosince 2008

479/2008 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou

480/2008 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

481/2008 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

482/2008 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2008

Částka 155, rozeslána dne 31. prosince 2008

483/2008 Sb.
Zákon ze dne 10. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009

484/2008 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009

485/2008 Sb.
Zákon ze dne 13. prosince 2008 o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2008 s výjimkou

486/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 1, rozeslána dne 1. ledna 2009

1/2009 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

2/2009 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 29. prosince 2008 nabývají účinnosti:

447/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

459/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 16. prosince 2008 o vydání cenových rozhodnutí

463/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 11. prosince 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Dne 31. prosince 2008 nabývají účinnosti:

90/2008 Sb.
Pozn: s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

400/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 27. října 2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví

479/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

482/2008 Sb.
Zákon ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

485/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 13. prosince 2008 o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. ledna 2009 nabývají účinnosti:

669/2004 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 9. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

7/2005 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

177/2006 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 29. března 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

187/2006 Sb.
Zákon ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění

189/2006 Sb.
Zákon ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

585/2006 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

153/2007 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 6. června 2007, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

261/2007 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů

277/2007 Sb.
Pozn.: s vyjímkou
Vyhláška ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů

296/2007 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

379/2007 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

129/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008 o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

137/2008 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

230/2008 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

239/2008 Sb.
Pozn.: vyjímka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 6. června 2008, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

260/2008 Sb.
Zákon ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

273/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky

274/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

297/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

302/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

304/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony

305/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

306/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

309/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

310/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

353/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

363/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008 o zvýšení důchodů v roce 2009

364/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009

365/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

366/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů

376/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2008 o vydání cenového rozhodnutí

377/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 3. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

382/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

383/2008 Sb.
Zákon ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na poze. prosince 2008 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

467/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

468/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

469/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

470/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

471/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

472/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

473/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

475/2008 Sb.
Zákon ze dne 10. prosince 2008 o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

476/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

478/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. prosince 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

479/2008 sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

480/2008 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

481/2008 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

485/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 13. prosince 2008 o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

486/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2008, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

1/2009 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

2/2009 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 31. prosince 2008 se ruší:

391/2003 Sb.
Vyhláška ze dne 31. října 2003, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví

Dne 1. ledna 2009 se ruší:

100/1932 Sb.
Zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění

54/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

32/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách

16/1959 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

143/1965 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

87/1968 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči

88/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

99/1972 Sb.
Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného

113/1975 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

165/1979 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

8/1982 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení

73/1982 Sb.
Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění

79/1982 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

148/1983 Sb.
Zákon o sjednocení sazeb nemocenského

154/1983 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

155/1983 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků

57/1984 Sb.
Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících

79/1984 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 105/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

80/1984 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

109/1984 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení

134/1984 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

135/1984 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

51/1987 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení

59/1987 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

103/1988 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení

148/1988 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

239/1988 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

123/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

263/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění

501/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

283/1991 Sb.
Zákon České národní rady o Policii České republiky

290/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

397/1992 Sb.
NAŘÍZENÍ vlády České republiky ze dne 10. června 1992, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii

30/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení

31/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení

174/1993 Sb.
Nařízení vlády ze dne 28. dubna 1993 o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii

266/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

308/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

312/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

313/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

196/1994 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

248/1994 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

282/1995 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních

285/1995 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

88/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii

138/1998 Sb.
Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky

61/1999 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

133/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. června 1999, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

247/1999 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů

276/2000 Sb.
Nařízení vlády ze dne 26. července 2000 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000

413/2000 Sb.
Nařízení vlády ze dne 15. listopadu 2000, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů

415/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. listopadu 2000, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

267/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí ze dne 18. července 2001, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání

347/2001 Sb.
Nařízení vlády ze dne 17. září 2001, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů

455/2001 Sb.
Nařízení vlády ze dne 26. listopadu 2001, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky

25/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 10. ledna 2002, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.

156/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 10. dubna 2002 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002

299/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 19. června 2002 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002

381/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002

414/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 11. září 2002 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002

10/2003 Sb.
Nařízení vlády ze dne 8. ledna 2003 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003

421/2003 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů

13/2004 Sb.
Nařízení vlády ze dne 17. prosince 2003 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách

87/2004 Sb.
Nařízení vlády ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.

179/2004 Sb.
Nařízení vlády ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky

30/2005 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky

248/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 14. června 2005, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

288/2005 Sb.
Zákon ze dne 16. června 2005, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

417/2005 Sb.
Nařízení vlády ze dne 29. září 2005, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů

287/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 2. listopadu 2007 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

335/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2007 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

337/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008

338/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 7. prosince 2007 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008

357/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. prosince 2007, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot

380/2007 Sb.
Zákon ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 2. ledna 2008 o seznamu účinných látek

14/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. ledna 2008 o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

103/2008 sb.
Vyhláška ze dne 25. března 2008, kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme