Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.11. týden – 12. až 18. března 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 30, rozeslaná dne 16. března 2012

83/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

82/2012
Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Plné znění částky 30

Částka 29, rozeslaná dne 16. března 2012

81/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

80/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

79/2012
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Plné znění částky 29

Částka 28, rozeslaná dne 12. března 2012

78/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

77/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

76/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

75/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

74/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

73/2012
Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

72/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

71/2012
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Plné znění částky 28

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme