Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.13. týden – 26. března až 1. dubna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42, rozeslaná dne 30. března 2012

110/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Plné znění částky 42

Částka 41, rozeslaná dne 30. března 2012

109/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

108/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

107/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

106/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 41

Částka 40, rozeslaná dne 30. března 2012

105/2012
Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny

104/2012
Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Plné znění částky 40

Částka 39, rozeslaná dne 30. března 2012

103/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

102/2012
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

101/2012
Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

100/2012
Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi

99/2012
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

98/2012
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Plné znění částky 39

Částka 38, rozeslaná dne 28. března 2012

97/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

96/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

95/2012
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012

94/2012
Zákon o zásluhách Václava Havla

Plné znění částky 38

Částka 37, rozeslaná dne 26. března 2012

93/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Plné znění částky 37

Částka 36, rozeslaná dne 26. března 2012

92/2012
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Plné znění částky 36

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme