Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 14. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.14. týden – 30. března až 5. dubna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 24, rozeslána dne 30. března 2009

73/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. března 2009 o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
Účinnost od: 30. března 2009

74/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. dubna 2009

75/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. března 2009, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
Účinnost od: 1. dubna 2009

76/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. března 2009, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009

77/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. března 2009, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
Účinnost od: 30. března 2009

78/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 19. března 2009 o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
Účinnost od: 1. dubna 2009

79/2009 Sb.
Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
Účinnost od: 30. března 2009

80/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. března 2009 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 30. března 2009

81/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. března 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 30. března 2009

Částka 25, rozeslána dne 30. března 2009

82/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009

83/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1. dubna 2009

84/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. března 2009, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009

Částka 26, rozeslána dne 1. dubna 2009

85/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 302/2008 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty)
Účinnost od: 1. dubna 2009

86/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb. a zákonem č. 297/2008 Sb. (Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh)
Účinnost od: 1. dubna 2009

Částka 27, rozeslána dne 1. dubna 2009

87/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2009 s výjimkou

88/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
Účinnost od: 1. dubna 2009

89/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 20. března 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2009

90/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. března 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 30. března 2009 nabývají účinnosti:

73/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. března 2009 o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva

77/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. března 2009, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)

79/2009 Sb.
Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost

80/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. března 2009 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

81/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. března 2009 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Dne 1. dubna 2009 nabývají účinnosti:

477/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

49/2009 Sb.
Pozn: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 28. ledna 2009, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

52/2009 Sb.
Zákon ze dne 5. února 2009, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

59/2009 Sb.
Zákon ze dne 11. února 2009, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sb.

74/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

75/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. března 2009, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

76/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. března 2009, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

78/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 19. března 2009 o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009

82/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

83/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

84/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. března 2009, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů

85/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 302/2008 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty)

86/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb. a zákonem č. 297/2008 Sb. (Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh)

87/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

88/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. března 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

89/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 20. března 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

90/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. března 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme