Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 22. týdnu, tj. od 28. května do 3. června 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.22. týden – 28. května až 3. června 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 63, rozeslaná dne 1. června 2012

181/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

180/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Plné znění částky 63

Částka 62, rozeslaná dne 30. května 2012

179/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

178/2012
Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

177/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

176/2012
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015

175/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 62

Částka 61, rozeslaná dne 30. května 2012

174/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

173/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

172/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

171/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

170/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

169/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

168/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 61

Částka 60, rozeslaná dne 30. května 2012

167/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 60

Částka 59, rozeslaná dne 30. května 2012

166/2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012

165/2012
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Plné znění částky 59

Částka 58, rozeslaná dne 30. května 2012

164/2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

163/2012
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

162/2012
Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Plné znění částky 58

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme