Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.23. týden – 1. až 7. června 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 46, rozeslána dne 4. června 2009

153/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009

154/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. června 2009

155/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009

156/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2009

157/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009 o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. srpna 2009

158/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
Účinnost od: 4. července 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 1. června 2009 nabývají účinnosti:

371/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

109/2009 Sb.
Zákon ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

125/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

130/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

131/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

132/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

139/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 11. května 2009 o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

141/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. dubna 2009, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

143/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

150/2009 Sb.
Zákon ze dne 15. května 2009, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

152/2009 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 20. května 2009 o vydání cenového rozhodnutí

Dne 4. června 2009 nabývají účinnosti:

154/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 1. června 2009 se ruší:

467/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme