Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 26. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.26. týden – 22. až 28. června 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 52, rozeslána dne 22. června 2009

173/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 9. června 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2009

Částka 53, rozeslána dne 22. června 2009

174/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 1. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2010

175/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2009

176/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. června 2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Účinnost od: 21. srpna 2009

177/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Účinnost od: 1. září 2009 s výjimkou

178/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 11. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou

179/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb. (zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje)
Účinnost od: 22. června 2009

Částka 54, rozeslána dne 25. června 2009

180/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. června 2009 o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
Účinnost od: 25. června 2009

Částka 55, rozeslána dne 26. června 2009

181/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.
Účinnost od: 26. června 2009

182/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. června 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. června 2009

Částka 56, rozeslána dne 26. června 2009

183/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
Účinnost od: 26. června 2009

184/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 8. června 2009 o stanovení výše úhrad za zkoušky
Účinnost od: 1. července 2009

185/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Účinnost od: 1. července 2009

186/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
Účinnost od: 1. července 2009

187/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Účinnost od: 1. července 2009

188/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Účinnost od: 1. července 2009

189/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
Účinnost od: 1. července 2009

Částka 57, rozeslána dne 26. června 2009

190/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou

191/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby
Účinnost od: 1. července 2009

192/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2009

193/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. června 2009 o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Účinnost od: 1. července 2009

194/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Účinnost od: 1. července 2009

Částka 59, rozeslána dne 25. června 2009

203/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. června 2009 o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Účinnost od: 25. června 2009

204/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 25. června 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009
Účinnost od: 25. června 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 22. června 2009 nabývají účinnosti:

173/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 9. června 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

175/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

179/2009 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb. (zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje)

Dne 23. června 2009 nabývají účinnosti:

167/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 2. června 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

Dne 25. června 2009 nabývají účinnosti:

180/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. června 2009 o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

203/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. června 2009 o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní

204/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 25. června 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009

Dne 26. června 2009 nabývají účinnosti:

181/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.

182/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. června 2009 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

183/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.

Dne 27. června 2009 nabývají účinnosti:

146/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.

147/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 18. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme