Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.1. týden – 30. června až 6. července 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 78, rozeslána dne 4. července 2008

242/2008 Sb.
Zákon ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008 s výjimkou

243/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008

244/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
Účinnost od: 4. července 2008

245/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008

246/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008

247/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2008

248/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008

249/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008

250/2008 Sb.
Zákon ze dne 6. června 2008, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Účinnost od: 4. července 2008

Částka 77, rozeslána dne 1. července 2008

240/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. června 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Účinnost od: 1. srpna 2008

241/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. června 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2008

Částka 76, rozeslána dne 1. července 2008

239/2008 Sb.
Zákon ze dne 6. června 2008, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou

Částka 75, rozeslána dne 30. června 2008

231/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
Účinnost od: 1. července 2008

232/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. června 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
Účinnost od: 15. července 2008

233/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Účinnost od: 1. července 2008

234/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
Účinnost od: 1. července 2008

235/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
Účinnost od: 1. července 2008

236/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
Účinnost od: 1. července 2008

237/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
Účinnost od: 1. července 2008

238/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
Účinnost od: 1. července 2008

Částka 74, rozeslána dne 30. června 2008

230/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července s výjimkou

Částka 73, rozeslána dne 30. června 2008

228/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o registraci léčivých přípravků
Účinnost od: 1. července 2008

229/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv
Účinnost od: 1. července 2008

Částka 72, rozeslána dne 30. června 2008

226/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
Účinnost od: 1. července 2008

227/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Účinnost od: 1. července 2008

Částka 71, rozeslána dne 30. června 2008

225/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
Účinnost od: 1. července 2008

Částka 70, rozeslána dne 30. června 2008

219/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
Účinnost od: 30. června 2008

220/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
Účinnost od: 30. června 2008

221/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci
Účinnost od: 30. června 2008

222/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
Účinnost od: 30. června 2008

223/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 94/2004 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 321/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb. a zákonem č. 120/2008 Sb. (Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci)
Účinnost od: 30. června 2008

224/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 119/2000 Sb., zákonem č. 306/2000 Sb., zákonem č. 146/2002 Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 94/2004 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 558/2004 Sb., zákonem č. 392/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 229/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 120/2008 Sb. (Zákon o potravinách a tabákových výrobcích)
Účinnost od: 30. června 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 5. července 2008 nabývají účinnosti:

218/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 14. května 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení, ve znění pozdějších předpisů

Dne 4. července 2008 nabývají účinnosti:

242/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

243/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

244/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008

245/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

246/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

248/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

249/2008 Sb.
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

250/2008 Sb.
Zákon ze dne 6. června 2008, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Dne 1. července 2008 nabývají účinnosti:

552/2006 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Vyhláška ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

321/2007 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Vyhláška ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.

365/2007 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Vyhláška ze dne 18. prosince 2007, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.

23/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

110/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. března 2008, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

121/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008 o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

122/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

123/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

124/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

125/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008 o přeměnách obchodních společností a družstev

126/2008 Sb.
Zákon ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

130/2008 Sb.
Zákon ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

138/2008 Sb.
Zákon ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

169/2008 Sb.
Zákon ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

170/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 28. dubna 2008 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

177/2008 Sb.
Zákon ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

181/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

182/2008 Sb.
Zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

184/2008 Sb.
Zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

189/2008 Sb.
Zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

197/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. června 2008, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

202/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. června 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

203/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 3. června 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

204/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. června 2008 o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí

205/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. června 2008 o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí

206/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. června 2008 o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi

207/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. června 2008 o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze

208/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 5. června 2008, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

225/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

226/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků

227/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

228/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o registraci léčivých přípravků

229/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv

230/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

231/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

233/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

234/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.

235/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů

236/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému

237/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb

238/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

239/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 6. června 2008, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

241/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. června 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 30. června 2008 nabývají účinnosti:

219/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

220/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

221/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci

222/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2008 o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami

223/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 94/2004 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 321/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb. a zákonem č. 120/2008 Sb. (Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci)

224/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 119/2000 Sb., zákonem č. 306/2000 Sb., zákonem č. 146/2002 Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 94/2004 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 558/2004 Sb., zákonem č. 392/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 229/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 120/2008 Sb. (Zákon o potravinách a tabákových výrobcích)

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 1. července 2008 se ruší:

189/1994 Sb.
Zákon ze dne 27. září 1994 o vyšších soudních úřednících

154/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství ze dne 9. května 1996 k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

50/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 7. března 1997, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

62/1999 Sb.
Zákon ze dne 11. března 1999, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.

140/2000 Sb.
Nařízení vlády ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

235/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 14. července 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

468/2000 Sb.
Nařízení vlády ze dne 8. listopadu 2000, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných

472/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství ze dne 8. prosince 2000, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv

209/2001 Sb.
Nařízení vlády ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví seznam živností, jejic

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme