Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.27. týden – 29. června až 5. července 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 58, rozeslána dne 29. června 2009

195/2009 Sb.
Ústavní zákon ze dne 28. května 2009 o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
Účinnost od: 29. června 2009

196/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009

197/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009 o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
Účinnost od: 29. června 2009

198/2009 Sb.
Zákon ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Účinnost od: 1. září 2009 s výjimkou

199/2009 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 17. června 2009
Účinnost od: 29. června 2009

200/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009

201/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009

202/2009 Sb.
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem
Účinnost od: 1. září 2009

rs 58/2009
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
účinnost od: 29. června 2009

Částka 60, rozeslána dne 3. července 2009

205/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Účinnost od: 18. července 2009

Částka 61, rozeslána dne 1. července 2009

206/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. srpna 2009 s výjimkou

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 29. června 2009 nabývají účinnosti:

195/2009 Sb.
Ústavní zákon ze dne 28. května 2009 o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny

197/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009 o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

199/2009 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 17. června 2009

rs 58/2009
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dne 30. června 2009 nabývají účinnosti:

113/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. dubna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. července 2009 nabývají účinnosti:

261/2007 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů

181/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

300/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

301/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

306/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

479/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

7/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

108/2009 Sb.
Zákon ze dne 26. března 2009 o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

110/2009 Sb.
Zákon ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

133/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

134/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

137/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

138/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

142/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 6. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

153/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

159/2009 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Vyhláška ze dne 29. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

164/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 2. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)

165/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti

166/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti

168/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 4. června 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

169/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

178/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Vyhláška ze dne 11. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

184/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 8. června 2009 o stanovení výše úhrad za zkoušky

185/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

186/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

187/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

188/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

189/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. června 2009 o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

190/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

191/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby

192/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

193/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 17. června 2009 o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

194/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

196/2009 Sb.
Zákon ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů

200/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

201/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

206/2009 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Dne 3. července 2009 nabývají účinnosti:

170/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 5. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009

Dne 4. července 2009 nabývají účinnosti:

158/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 1. července 2009 se ruší:

179/2002 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 19. dubna 2002, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti

461/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 25. září 2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

462/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 25. září 2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

28/2003 Sb.
Nařízení vlády ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

392/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 21. června 2004, kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie

394/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 24. června 2004, kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky

395/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 24. června 2004, kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

646/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 13. prosince 2004 o podrobnostech výkonu spisové služby

67/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. ledna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

83/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

233/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

133/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

134/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme