Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.28. týden – 11. až 17. července 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 72, rozeslaná dne 15. července 2011

205/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

204/2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.

203/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 72

Částka 71, rozeslaná dne 15. července 2011

202/2011
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály

201/2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

200/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

199/2011
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

198/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 71

Částka 70, rozeslaná dne 15. července 2011

197/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města

196/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

195/2011
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

194/2011
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování

193/2011
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu

192/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

191/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

190/2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob

189/2011
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

Plné znění částky 70

Částka 69, rozeslaná dne 15. července 2011

188/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 69

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme