Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.29. týden – 18. až 24. července 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 79, rozeslaná dne 22. července 2011

223/2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření

222/2011
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Plné znění částky 79

Částka 78, rozeslaná dne 22. července 2011

221/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

220/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

219/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

218/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 78

Částka 77, rozeslaná dne 21. července 2011

217/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

216/2011
Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Plné znění částky 77

Částka 76, rozeslaná dne 19. července 2011

215/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

214/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

213/2011
Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)

212/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 76

Částka 75, rozeslaná dne 19. července 2011

211/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 75

Částka 74, rozeslaná dne 19. července 2011

210/2011
Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

209/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Plné znění částky 74

Částka 73, rozeslaná dne 19. července 2011

208/2011
Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

207/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

206/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 73

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme