Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.31. týden – 27. července až 2. srpna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 71, rozeslána dne 27. července 2009

236/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. července 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
Účinnost od: 1. srpna 2009

237/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 2009 o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 27. července 2009

Částka 70, rozeslána dne 30. července 2009

230/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. srpna 2009

231/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
Účinnost od: 1. dubna 2010

232/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou

233/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
Účinnost od: 1. srpna 2009

234/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Účinnost od: 1. srpna 2009

235/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
Účinnost od: 1. srpna 2009

Částka 69, rozeslána dne 27. července 2009

228/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 15. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2009

229/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
Účinnost od: 27. července 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 27. července 2009 nabývají účinnosti:

229/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

237/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 2009 o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně

Dne 1. srpna 2009 nabývají účinnosti:

122/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2009 o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole

156/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů

157/2009 Sb.
Zákon ze dne 7. května 2009 o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

206/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

208/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Vyhláška ze dne 26. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

221/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

225/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

228/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 15. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

236/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. července 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009

230/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

233/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

234/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

235/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2009 o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 31. července 2009 se ruší:

204/2009 Sb.
Nařízení vlády ze dne 25. června 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009

Dne 1. srpna 2009 se ruší:

264/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 25. března 2004 o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

458/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 21. července 2004, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

536/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 22. září 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

90/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 21. února 2006, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou

272/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 19. května 2006, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena

92/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 12. dubna 2007, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

139/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 31. května 2007, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost; zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby

240/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 10. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.

255/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. července 2008 o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme