Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.34. týden – 18. až 24. srpna 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 101, rozeslána dne 21. srpna 2008

314/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

315/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
Účinnost od: 1. září 2008

Částka 100, rozeslána dne 21. srpna 2008

307/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 2008

308/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

309/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009

310/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

311/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 2008

312/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

313/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
Účinnost od: 31. srpna 2008

Částka 99, rozeslána dne 21. srpna 2008

305/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou

306/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou

Částka 98, rozeslána dne 19. srpna 2008

299/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010
Účinnost od: 19. srpna 2008

300/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Účinnost od: 1. července 2009

301/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Účinnost od: 1. července 2009

302/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

303/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. srpna 2008

304/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou

Částka 97, rozeslána dne 19. srpna 2008

294/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

295/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

296/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008 o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
Účinnost od: 18. října 2008

297/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009

298/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. srpna 2008

Částka 96, rozeslána dne 19. srpna 2008

288/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Účinnost od: 3. září 2008

289/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
Účinnost od: 3. září 2008

290/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. srpna 2008 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Účinnost od: 3. září 2008

291/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.
Účinnost od: 19. srpna 2008

292/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. srpna 2008 o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. srpna 2008

293/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. srpna 2008 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. srpna 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 21. srpna 2008 nabývají účinnosti:

307/2008 Sb.
Účinnost od: 21. srpna 2008
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

311/2008 Sb.
Účinnost od: 21. srpna 2008
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Dne 20. srpna 2008 nabývají účinnosti:

285/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 31. července 2008 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje

Dne 19. srpna 2008 nabývají účinnosti:

291/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.

292/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. srpna 2008 o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

293/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. srpna 2008 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

298/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

299/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010

303/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme