Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.35. týden – 30. srpen až 5. září 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 93, rozeslaná 2. září 2010

255 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
256 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Plné znění částky 93

Částka 92, rozeslaná 31. srpna 2010

254 / 2010
Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

Plné znění částky 92


Částka 91, rozeslaná 30. srpna 2010

253 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 91


Částka 90, rozeslaná 30. srpna 2010

252 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 90


Částka 89, rozeslaná 30. srpna 2010

246 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 
247 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
248 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 
249 / 2010
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu 
250 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
251 / 2010
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Plné znění částky 89


Částka 88, rozeslaná 30. srpna 2010

245 / 2010
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Plné znění částky 88

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme