Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.37. týden – 8. až 14. září 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 111, rozeslána dne 12. září 2008

343/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 29. srpna 2008, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Účinnost od: 12. září 2008

344/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. září 2008 o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Účinnost od: 15. září 2008

345/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb.
Účinnost od: 12. září 2008

Částka 110, rozeslána dne 12. září 2008

340/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
Účinnost od: 12. září 2008

341/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Účinnost od: 12. září 2008

342/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. září 2008

Částka 109, rozeslána dne 10. září 2008

333/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.
Účinnost od: 10. září 2008

334/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

335/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008

336/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
Účinnost od: 1. října 2008

337/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
Účinnost od: 1. října 2008

338/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)
Účinnost od: 10. září 2008

339/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 111/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Účinnost od: 10. září 2008

Částka 108, rozeslána dne 8. září 2008

329/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 25. srpna 2008 o centrální evidenci exekucí
Účinnost od: 8. září 2008 s výjimkou

330/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 25. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2008

331/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 588/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Účinnost od: 8. září 2008

332/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 48/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 182/2008 Sb. (zákon o veterinární péči)
Účinnost od: 8. září 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 12. září 2008 nabývají účinnosti:

340/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

341/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

342/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

343/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 29. srpna 2008, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

345/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb.

Dne 10. září 2008 nabývají účinnosti:

333/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.

338/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)

339/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 111/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Dne 8. září 2008 nabývají účinnosti:

320/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

329/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Vyhláška ze dne 25. srpna 2008 o centrální evidenci exekucí

331/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 588/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

332/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 48/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 182/2008 Sb. (zákon o veterinární péči)

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 8. září 2008 se ruší:

331/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o centrální evidenci exekucí

130/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 23. března 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme