Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 37. týdnu, tj. od 10. do 16. září 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.37. týden – 10. až 16. září 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 106, rozeslaná dne 14. září 2012

303/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

302/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 106

Částka 105, rozeslaná dne 13. září 2012

301/2012
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

300/2012
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské

299/2012
Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách

298/2012
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

297/2012
Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

296/2012
Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Plné znění částky 105

Částka 104, rozeslaná dne 10. září 2012

295/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 104

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme